Onze Activiteiten

Bronbemaling wordt toegepast wanneer men onder de grondwaterstand werkzaamheden moet verrichten. Door het toepassen van een vorm van bemaling is het mogelijk de grondwaterstand tijdelijk te verlagen waardoor deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De keuze van bemaling wordt mede bepaald door de bodemopbouw, grondwaterstand, afmeting en diepte van de ontgraving en de planning van de werkzaamheden. Naast onze bemalingen, is ontijzering ook een belangrijke dienst die wij leveren en stellen wij ook bemalingsadviezen/-plannen op. Deze diensten/technieken worden hieronder weergegeven en toegelicht. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens certificaat van de beoordelingsrichtlijnen van de BRL SIKB 2100, protocol 2101 (mechanisch boren). Uiteraard zijn wij ook VCA ** en ISO-9001 gecertificeerd.

Bemaling, gebonden aan wet en regelgeving

Bronbemaling Schijf is actief met het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van bijvoorbeeld bouwputten of rioolsleuven. Regelmatig worden we gebeld door bouwputten gravers, kabelleggers en rioolleggers met een natte werkplek door grondwater. Voor Bronbemaling Schijf is dit over het algemeen géén probleem om dit snel op te lossen. Echter geldt voor ons ook wet- en regelgeving. Bij sommige Waterschappen moet elke activiteit inzake onttrekken van water gemeld worden (in ons geval is dat Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Bijvoorbeeld bij Waternet is er een beperkte vrijstelling tot 5 m³/uur. Wanneer het debiet hoger is als 60 m³/uur bij het ene of 250 m³/uur bij het andere Waterschap moet een vergunning worden aangevraagd.

De regelgeving is per Waterschap en per gebied anders 

Het is dus zaak dat het onttrekken van grondwater tijdig gemeld wordt (procedure tijd bij een melding 2 – 4 weken en bij een vergunning 8-26 weken, ook dit is weer per waterschap anders geregeld). Wanneer je water onttrekt moet dit ook ergens heen. De voorkeur heeft de lozing op het oppervlakte water en soms kan het in de riolering. Ook hiervoor geldt wet- en regelgeving. Voor lozen op het riool moet meestal bij de betreffende gemeente toestemming worden gevraagd (elke Gemeente heeft daar weer een ander procedure voor). De toestemming om te mogen lozen op het riool is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de capaciteit van het gemaal. Wanneer het een HWA riool is geeft dit meestal geen probleem. Maar lozen op een infiltratieriool mag dan weer niet (i.v.m. dichtslibben). De Gemeentes hanteren ook weer een procedure tijd van 0 – 2 weken. U begrijpt dat wij uw verzoek vaak wel willen en kunnen uitvoeren, maar dat de regelgeving soms anders beslist.

Wat je altijd moet melden:

  • Onttrekken van grondwater, (open bemaling, bronbemaling, deepwell-bemaling),
  • Lozen van bemalingswater (op oppervlakte water, riool of infiltratie).

Vaak is het onttrokken water ijzerhoudend, ook dit vraagt om aanpassingen en extra kosten in de uitvoering. Bijvoorbeeld wanneer er een ontijzeringsinstallatie moet worden geplaatst. Vooraf een monster nemen en dit laten analyseren kan uitsluitsel bieden.

Bij twijfel of vragen ons even bellen, maar doe dit ruim voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Contact